1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Pod Filarami *** Czeladź ul. Dehnelów 10.
 2. Rezerwacje w Hotelu zachowują ważność do godziny 16:00 planowanego dnia przyjazdu, chyba, że podczas dokonywania rezerwacji Gość określił inną godzinę.  
 3. Pokój wynajmowany jest na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.
 4. Gość, który dokonuję wymeldowania w trakcie doby, która jeszcze trwa zobowiązany jest ponieść całkowity koszt wg cennik.
 5. W przypadku braku określenia przez Gościa długości pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 6.  Życzenie przedłużenia pobytu, Gość zgłasza w Recepcji do godz. 11:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Hotel zobowiązuje się zrealizować zgłoszenie w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 7. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu w Recepcji na podstawie dokumentu zawierającego zdjęcie (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym, innym Gościom, pracownikom Hotelu lub innym osobom przebywającym w Hotelu.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług, o fakcie tym należy poinformować Recepcję.
 10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet przed upływem doby hotelowej, za którą zapłacił.
 11. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić Hotel przed godziną 22:00.
 12. Przebywanie osób odwiedzających na terenie Hotelu (z wyłączeniem restauracji) po godzinie 22:00 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na dokwaterowanie osoby odwiedzającej do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z ceną dostawki wskazanej w cenniku hotelowym.
 13. W Hotelu w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, Hotel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług lub nałożyć karę za naruszanie Regulaminu od 150,00 zł – 400,00 zł.
 14. W przypadku interwencji Hotelu w kwestii odmówienia dalszego świadczenia usług gościom, którzy nie przestrzegają regulaminu hotelowego, hotel nie zwraca pieniędzy za opłacony pobyt.
 15. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Hotel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie Hotelu.
 16. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa hotelowego regulują przepisy Kodeksu Cywilnego art. 846-849. Hotel może odmówić przyjęcia do depozytu pieniędzy, papierów wartościowych oraz cennych przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo ich wartość jest zbyt duża w stosunku do standardu Hotelu, a także zajmują zbyt wiele miejsca.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość zobowiązany jest do wyłączenia oświetlenia, urządzeń audiowizualnych oraz zamknięcia drzwi i pozostawienia klucza/karty magnetycznej w Recepcji.
 18. W Hotelu obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt bez zgody Recepcji.
 19. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu, Gość może zostać obciążony kosztami ozonowania pokoju – 300,00 zł.
 20. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego, w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych, suszarek itp. Korzystanie z żelazek hotelowych jest dopuszczalne tylko z wykorzystaniem deski do prasowania lub w prasowalni.
 21. Hotel zobowiązuje się do przechowywania przedmiotów pozostawionych przez Gości przez 30 dni. W przypadku otrzymania polecenia, ww. przedmioty zostaną odesłane Pocztą Polską lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt.
 22. W przypadku zgubienia przez Gościa karty magnetycznej lub klucza do pokoju, Gość zostanie obciążony kwotą 100zł.
 23. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej.
 24. Gość w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
 25. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Hotel na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO oraz w Polityce prywatności zamieszczonej w recepcji hotelowej.
 26. Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu usługi hotelowej.